Vedtægter § 1- §5

Vedtægter for Egeskov  Møllelaug

Foreningen stiftes på grundlag af nedenstående vedtægter. Foreningen kan også tage initiativ til vedtægtsændringer, jf. § 11.

§1
Foreningens navn er Egeskov Møllelaug. Dens aktiviteter er knyttet til Egeskov Mølle, der i dag ejes af  Svendborg Museum og bliver drevet som en  afdeling af denne selvejende institution.

§2 Det er foreningens formål at virke for bevaring af den fredede Egeskov Mølle. Møllelauget skal i den forbindelse med frivillig arbejdskraft medvirke til at holde møllen og dens omgivelser i stand,  udføre mindre vedligeholdelsesarbejder, gennemføre kulturelle aktiviteter for offentligheden, hvor formidlingen af den midtfynske kulturhistorie skal udgøre en væsentlig del og i øvrigt støtte Svendborg Museums aktiviteter i møllen.

§3 Som medlem af foreningen kan optages alle, der ønsker at støtte ovennævnte formål. Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner og institutioner. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§4 Kontingent til foreningen fastsættes på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

§5 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelsesfristen er 14 dage, og generalforsamlingen skal bekendtgøres på Egeskov Mølles hjemmeside. Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 4 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst en tredjedel af foreningens medlemmer kræver det.

Tryk her for næste side